Предупредувачки знаци на филмови

ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ ЗНАЦИ ЗА КАТЕГОРИИ НА ФИЛМОВИ КОИ СЕ ПРИКАЖУВААТ
 
 
  • Прва Категорија        
Филмови наменети за целата публика
Во прва категорија се категоризираат филмовите наменети за целата публика.
Филмовите од категоријата не треба да содржат:
описи, сцени и/или глетки на очигледно насилство (вербално, психичко и физичко) и на очигледно сексуално однесување и сексуално однесување забрането со закон; непристоен говор, говор на омраза и дискриминација; облици на однесување опасни за здравјето, безбедноста,  психофизичкиот и емоционалниот развој на децата и на младите; поведение навредливо за човековото достоинство; поттикнување и инструкции за употреба на дрога и други психотропни супстанции, а се лесни за имитација од страна на деца.

 
  • Втора Категорија      
Филмови за кои се препорачува надзор од родител или старател
Во втора категорија се категоризираат филмовите за кои се препорачува надзор од родител или старател.
Филмовите од оваа категоријата содржат: описи, сцени и/или глетки на нереално и неекстремно насилство (вербално, психичко и физичко), голотина која не е сексуално ориентирана и кои не можат да ја вознемират малолетната публика, но за нивно следење се препорачува надзор од родител или старател.

 
  • Трета Категорија      
Филмови што не се препорачуваат за деца под 12 години и за чие следење е неопходен надзор од родител или старател
Во трета категорија се категоризираат филмовите што не се препорачуваат за деца под 12 години и за чие следење е неопходен надзор од родител или старател.
Филмовите од категоријата од ставот на овој член содржат:
Описи, кратки сцени  и/или глетки со физичка и психолошка закана, со хорор-секвенци, насилство и голотина која не е сексуално ориентирана и со употреба на јазик кој е соодветен на возраста за деца под 12 години и не содржат описи, сцени и/или глетки на очигледно насилство (вербално, психичко и физичко) и на очигледно сексуално однесување и сексуално однесување забрането со закон; непристоен говор, говор на омраза и дискриминација; облици на однесување опасни за здравјето, безбедноста, психофизичкиот и емоционалниот развој на децата и на младите; поведение навредливо за човековото достоинство; поттикнување и инструкции за употреба на дрога и други психотропни супстанции, а се лесни за имитација од страна на деца.

 
  • Четврта Категорија  
Филмови што не се препорачуваат за млада публика под 16 години
Во четврта категорија се категоризираат филмовите што не се препорачуваат за млада публика под 16 години.
Филмовите од категоријата не треба да содржат: глетки на очигледно насилство (вербално, психичко и физичко) и на очигледно сексуално однесување и сексуално однесување забрането со закон; непристоен говор, говор на омраза и дискриминација; облици на однесување опасни за здравјето, безбедноста, психофизичкиот и емоционалниот развој на децата и на младите; поведение навредливо за човековото достоинство; поттикнување и инструкции за употреба на дрога и други психотропни супстанции, а се лесни за имитација од страна на деца.

 
  • Петта Категорија       
Филмови што не се препорачуваат за публика под 18 години
Во петта категорија се категоризираат филмовите што не се препорачуваат и не се соодветни за публика под 18 години.
Филмови што можат штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата и на младите се категоризираат филмовите што вклучуваат: описи, сцени и/или глетки на очигледно насилство (вербално, психичко и физичко) и на очигледно сексуално однесување и сексуално однесување забрането со закон; непристоен говор, говор на омраза и дискриминација; облици на однесување опасни за здравјето, безбедноста, психофизичкиот и емоционалниот развој на децата и на младите; поведение навредливо за човековото достоинство; поттикнување и инструкции за употреба на дрога и други психотропни супстанции, а се лесни за имитација од страна на деца.